Przedszkole Specjalne
Informacje ogólne

P r z e d s z k o l e  S p e c j a l n e 

w Kisielicach

otwiera swoje drzwi dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Iławskiego i powiatów ościennych.


Więcej…
 

Zmodernizowane i nowocześnie wyposażone przedszkole specjalne zapewni Twojemu dziecku nieodpłatnie indywidualną terapię i opiekę specjalistów w zakresie rewalidacji. Placówka jest w pełni dostosowana dla dzieci poruszających się na wózkach. Zapewniamy pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety dziecka. Do dyspozycji dzieci mamy specjalistyczne sale i gabinety oraz stołówkę. Już wiosną zostaną rozpoczęte prace nad montażem placu zabaw dla dzieci.
Praca z dzieckiem jest prowadzona w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Każde dziecko minimum dwa razy w tygodniu korzysta z zajęć indywidualnych ze specjalistą.

Oferta pomocy specjalistycznej:
•    Logopedia, logorytmika
•    Alternatywne metody komunikacji
•    Rehabilitacja ruchowa
•    Terapia integracji sensorycznej
•    Terapia metodą W. Sherborne
•    Terapia behawioralna
•    Muzykoterapia
•    Pomoc psychologiczna

Zasady rekrutacji
Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne w wieku od lat 3 do 10. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola i składają ją w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Rodzice pobierający zasiłek pielęgnacyjny składają także kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności swojego dziecka. Rekrutacja dokonywana jest w oparciu o decyzję Komisji Rekrutacyjnej. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia, w indywidualnych przypadkach dyrektor placówki może podjąć decyzję o zwolnieniu rodzica z tych opłat.  Zajęcia odbywają się codziennie od 800 do 1300 od poniedziałku do piątku.

Druki do pobrania:
     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
     Wniosek do Starosty o skierowanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
     Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
     Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

Plany i zamierzenia
W celu doskonalenia umiejetności pedagogicznych kadry oraz dbałości o jakość kształcenia, przedszkole współpracuje z innymi specjalistycznymi placówkami i ośrodkami specjalistycznymi.
W najbliższym czasie planujemy otwarcie nowoczesnego, pozbawionego barier placu zabaw oraz ekologicznej ścieki dydaktycznej dla najmłodszych. W dalszych planach placówki przewidywana jest rozbudowa pionu rehabilitacyjnego i terapeutycznego.
 
Pasowanie wychowanków
Dnia 14.10.2011 roku w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach odbyło się pierwsze w historii ośrodka pasowanie wychowanków na Przedszkolaków.
więcej...
 
Mikołajki
Strój czerwony, siwa broda…
i MIKOŁAJ się nam schował.

Więcej…
 
Zabawa andrzejkowa
Czary, mary…   Czary, mary…    Czary, mary….
Więcej…
 
Uroczyste otwarcie Przedszkola
W dniu 17 stycznia 2012 roku o godzinie 1200 odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Rolniczych.
Więcej…
 
Więcej artykułów…


Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.90 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 6.13 MB
Application afterRoute: 0.036 seconds, 6.82 MB
Application afterDispatch: 0.082 seconds, 9.50 MB
Application afterRender: 0.098 seconds, 10.18 MB

Zużycie pamięci

10787848

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1568911263' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c8c18c57840b9d7ff649fd792c0e4a52'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c8c18c57840b9d7ff649fd792c0e4a52','1568912163','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 82)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_sections
    WHERE id = 28
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 28
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-09-19 16:56:03' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-09-19 16:56:03' )
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 28
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-09-19 16:56:03' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-09-19 16:56:03' )
    ORDER BY  a.created DESC
 11. SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_categories AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON b.catid = a.id
    AND b.state = 1
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2019-09-19 16:56' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2019-09-19 16:56' )
    AND b.access <= 0
    WHERE a.section = 28
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id
    HAVING numitems > 0
    ORDER BY a.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 82 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak