Przedszkole Specjalne
Informacje ogólne

P r z e d s z k o l e  S p e c j a l n e 

w Kisielicach

otwiera swoje drzwi dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Iławskiego i powiatów ościennych.


Więcej…
 

Zmodernizowane i nowocześnie wyposażone przedszkole specjalne zapewni Twojemu dziecku nieodpłatnie indywidualną terapię i opiekę specjalistów w zakresie rewalidacji. Placówka jest w pełni dostosowana dla dzieci poruszających się na wózkach. Zapewniamy pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety dziecka. Do dyspozycji dzieci mamy specjalistyczne sale i gabinety oraz stołówkę. Już wiosną zostaną rozpoczęte prace nad montażem placu zabaw dla dzieci.
Praca z dzieckiem jest prowadzona w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Każde dziecko minimum dwa razy w tygodniu korzysta z zajęć indywidualnych ze specjalistą.

Oferta pomocy specjalistycznej:
•    Logopedia, logorytmika
•    Alternatywne metody komunikacji
•    Rehabilitacja ruchowa
•    Terapia integracji sensorycznej
•    Terapia metodą W. Sherborne
•    Terapia behawioralna
•    Muzykoterapia
•    Pomoc psychologiczna

Zasady rekrutacji
Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne w wieku od lat 3 do 10. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola i składają ją w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Rodzice pobierający zasiłek pielęgnacyjny składają także kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności swojego dziecka. Rekrutacja dokonywana jest w oparciu o decyzję Komisji Rekrutacyjnej. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia, w indywidualnych przypadkach dyrektor placówki może podjąć decyzję o zwolnieniu rodzica z tych opłat.  Zajęcia odbywają się codziennie od 800 do 1300 od poniedziałku do piątku.

Druki do pobrania:
     Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
     Wniosek do Starosty o skierowanie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
     Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
     Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

Plany i zamierzenia
W celu doskonalenia umiejetności pedagogicznych kadry oraz dbałości o jakość kształcenia, przedszkole współpracuje z innymi specjalistycznymi placówkami i ośrodkami specjalistycznymi.
W najbliższym czasie planujemy otwarcie nowoczesnego, pozbawionego barier placu zabaw oraz ekologicznej ścieki dydaktycznej dla najmłodszych. W dalszych planach placówki przewidywana jest rozbudowa pionu rehabilitacyjnego i terapeutycznego.
 
Pasowanie wychowanków
Dnia 14.10.2011 roku w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach odbyło się pierwsze w historii ośrodka pasowanie wychowanków na Przedszkolaków.
więcej...
 
Mikołajki
Strój czerwony, siwa broda…
i MIKOŁAJ się nam schował.

Więcej…
 
Zabawa andrzejkowa
Czary, mary…   Czary, mary…    Czary, mary….
Więcej…
 
Uroczyste otwarcie Przedszkola
W dniu 17 stycznia 2012 roku o godzinie 1200 odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Rolniczych.
Więcej…
 
Więcej artykułów…


Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.