Przetargi/Ogłoszenia

 

                                                                                                                                   Kisielice, 16.09.2022r.

                                                        Zapytanie ofertowe nr 3/2022                                            

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich

ul. Daszyńskiego 12

14-220 Kisielice

tel. 55 275 60 30

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu elektronicznego oraz wyposażenie ze środków i na warunkach określonych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych  dzieci i młodzieży – „Laboratoria Przyszłości”  z dostawą do siedziby zamawiającego.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zakup sprzętu elektronicznego oraz wyposażenie ze środków i na warunkach określonych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych  dzieci i młodzieży – „Laboratoria Przyszłości” uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne

- gwarancja min. 24 miesiące

- zastosowanie: szkoła

3.       Zamawiający wymaga przekazanie Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne
w języku polskim.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia  przedmiotu zamówienia do 30.11.2022r.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

                      a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

                      b) bezpłatny koszt dostawy.

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12 do dnia 29.09.2022r. do godz. 12.00

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.09.2022r. o godz. 12.30, a o wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 

VI.                OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- przydatność dla uczniów z deficytami intelektualnymi uczęszczającymi do naszej placówki

- różnorodność i innowacyjność oferty

- cena

 

VII.              DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wioletta Szpakowska tel. 55 275 60 30.

zapytanie 

                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                   Kisielice, 15.09.2022r.

                                                        Zapytanie ofertowe nr 2/2022                                            

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich

ul. Daszyńskiego 12

14-220 Kisielice

tel. 55 275 60 30

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia są programy terapeutyczne, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykorzystania programów w ramach programu „Aktywna Tablica na lata 2020-2024” z dostawą do siedziby zamawiającego.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- programy terapeutyczne, sprzęt oraz narzędzia niezbędne do wykorzystania tych programów uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne

- gwarancja min. 24 miesiące

- zastosowanie: szkoła

3.       Zamawiający wymaga przekazanie Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne
w języku polskim.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia  przedmiotu zamówienia do 30.11.2022r.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

                      a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

                      b) bezpłatny koszt dostawy.

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12 do dnia 28.09.2022r. do godz. 12.00

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.09.2022r. o godz. 12.30, a o wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 

VI.                OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- przydatność dla uczniów z deficytami intelektualnymi uczęszczającymi do naszej placówki

- różnorodność i innowacyjność oferty

- cena

 

VII.              DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wioletta Szpakowska tel. 55 275 60 30.

zapytanieKisielice, 13.06.2022r.

                                                        Zapytanie ofertowe nr 3/2022

                                                          

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich

ul. Daszyńskiego 12

14-220 Kisielice

tel. 55 275 60 30

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę).

3.       Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się
z Zamawiającym
.

4.       Wykonawca dokona remontu zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.

5.       Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

6.       Z uwagi na specyfikę obiektu (szkoła) z czynnymi zajęciami dydaktycznymi zaleca się, aby Wykonawca prowadził roboty remontowe w okresie wakacyjnym tj. 27 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne użytkowników.

7.       Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych.

8.       Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na terenie szkoły. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

9.       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

10.   Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście do budynku, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.

11.   Odpowiedzialność w zakresie powyższym tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich ponosi w całości i wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

                      a) łączna wartość przedmiotu zamówienia.

                     

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12 do dnia 20.06.2022r. do godz. 12.00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.05.2022r. o godz. 12.30, a o wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 

VI.                OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100%

 

VII.              DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Flaszyńska tel. 55 275 60 30.

zapytanie
załącznik kosztorys

                                                                                                                                   Kisielice, 11.05.2022r.

                                                        Zapytanie ofertowe nr 2/2022

                                                          

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich

ul. Daszyńskiego 12

14-220 Kisielice

tel. 55 275 60 30

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę).

3.       Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się
z Zamawiającym
.

4.       Wykonawca dokona remontu zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.

5.       Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

6.       Z uwagi na specyfikę obiektu (szkoła) z czynnymi zajęciami dydaktycznymi zaleca się, aby Wykonawca prowadził roboty remontowe w okresie wakacyjnym tj. 27 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne użytkowników.

7.       Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych.

8.       Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na terenie szkoły. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

9.       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

10.   Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście do budynku, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.

11.   Odpowiedzialność w zakresie powyższym tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich ponosi w całości i wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

                      a) łączna wartość przedmiotu zamówienia.

                     

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12 do dnia 26.05.2022r. do godz. 12.00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.05.2022r. o godz. 12.30, a o wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 

VI.                OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100%

 

VII.              DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Flaszyńska tel. 55 275 60 30.

                                                                                 


załacznik1
załacznik2                              
                   Kisielice, 21.04.2022r.

                                                        Zapytanie ofertowe nr 1/2022

                                                          

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich

ul. Daszyńskiego 12

14-220 Kisielice

tel. 55 275 60 30

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę).

3.       Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się
z Zamawiającym
.

4.       Wykonawca dokona remontu zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.

5.       Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

6.       Z uwagi na specyfikę obiektu (szkoła) z czynnymi zajęciami dydaktycznymi zaleca się, aby Wykonawca prowadził roboty remontowe w okresie wakacyjnym tj. 27 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne użytkowników.

7.       Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych.

8.       Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń z uwagi na to, że roboty będą prowadzone na terenie szkoły. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

9.       Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

10.   Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście do budynku, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.

11.   Odpowiedzialność w zakresie powyższym tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich ponosi w całości i wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób trzecich.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

                      a) łączna wartość przedmiotu zamówienia.

                     

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 12 do dnia 09.05.2022r. do godz. 12.00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.05.2022r. o godz. 12.30, a o wynikach
i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

 

VI.                OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100%

 

VII.              DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Flaszyńska tel. 55 275 60 30.
załącznik 1OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych

na sprzedaż samochodu i pomocy dydaktycznych

 

Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

Siedziba: Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12

Kontakt: 055-275-60-30


 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu i pomocy dydaktycznych należących do Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach.

Nazwa, rodzaj, typ maszyn oraz cena brutto wywoławcza:

 1. Agregat uprawowy ARES L4: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę -6500,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 1 do ogłoszenia

 2. Siewnik zbożowy UNIA KRAJ: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę -13000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 2 do ogłoszenia

 3. Siewnik do kukurydzy DELTA: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-12500,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 3 do ogłoszenia

 4. Wał uprawowy JACEK: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-12000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 4 do ogłoszenia

 5. Opryskiwacz GOLIAT: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-15000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 5 do ogłoszenia

 6. Rozrzutnik SIPMA: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-45000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 6 do ogłoszenia

 7. Tokarka: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-4000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 7 do ogłoszenia

 8. Polonez Truck 1.6: szacunkowa wartość brutto maszyny z uwzględnieniem jej stanu technicznego wyceniana na kwotę-1000,00 zł., zdjęcia- zał. Nr 8 do ogłoszenia

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na maszyny” można składać do godziny 9.30 do dnia 30.06.2021r. w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12 (parter).

Oferty zostaną otwarte komisyjnie o godzinie 9.45 w dniu 30.06.2021r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12, pokój nauczycielski (parter).

Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty na każdą maszynę osobno lub w całości

(każda maszyna musi być wyszczególniona).

Oferent związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

W dniach od 16.06.2021r. do 28.06.2021r. w godzinach od 10.00 do 13.00 można dokonać oględzin oferowanych maszyn na Warsztatach Szkolnych na ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON

 2. datę sporządzenia oferty,

 3. oferowaną cenę,

 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Przy otwieraniu ofert mogą uczestniczyć oferenci. Przy dokonaniu wyboru ofert wybiera się ofertę
z najkorzystniejszą ceną. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na jedną maszynę, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert, oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu również pisemnie. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa sprzedaży z danym oferentem. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy. W przypadku nie podpisania umowy o zakupie maszyny/maszyn w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uznaje się, że oferent zrezygnował z kupna maszyny/maszyn.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwoty

w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy na rachunek bankowy Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na podstawie wystawionej faktury VAT na konto sprzedającego podane na fakturze faktury VAT.

Wydanie maszyny/ maszyn nastąpi po uregulowaniu należności.

Kupujący na własny koszt dokona demontażu oraz transportu zakupionej maszyny/maszyn z miejsca jego składowania w terminie 10 dni od dnia dokonania wpłaty.

Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. przetargu:

Piotr Piątkowski - wicedyrektor, tel. 600-262-745

 

Kisielice, 14.06.2021r.

Dyrektor Szkoły

www.zsr-kisielice.pl/images/stories/file/ogloszenie/ogloszenie.zip - załączniki

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach zaprasza do składania ofert na rozbiórkę komina przy nieczynnej kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych                   
w Kisielicach.

ZAPYTANIE
FORMULARZ OFERTY
dok1 dok2 dok4 
dok5 dok6

dok7 dok8 dok9  dok10 dok11

dok12 dok13 dok14  dok15 dok16

dok17 dok3

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2018
NA STANOWISKO od MŁODSZEGO REFERENTA do SPECJALISTY   W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


OGŁOSZENIE
OŚWIADCZENIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Informacja uzupełniająca
Wyniki naboru

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE REMONTU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH

Ogłoszenie o przetargu nr 611815-N-2018 z dnia 03.09.2018 r.
SIWZ

Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2018 r. dotyczące składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn.: Dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. 


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 594856-N-2018 z dnia 26.07.2018 r. dotyczącego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu dachu budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach


Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.

1. Kwota, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 276.000,00 zł

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
    - Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  w ofertach:
   - oferta firmy Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn,
   - cena: 275.670,01 zł,
   - termin wykonania: do 14.12.2018 r.,
   - płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej
     faktury VAT
wg zapotrzebowania Zamawiającego i przedmiotu zamówienia,
   - okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Wykonawca, której zostało udzielone zamówienie na robotę budowlaną:
    - Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn,
       cena 275.670,01 zł, okres gwarancji: 24 miesiące, termin wykonania: 14.12.2018r.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE REMONTU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH


Ogłoszenie o przetargu nr 594856-N-2018 z dnia 26.07.2018 r.
SIWZ
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ DOBUDOWĘ DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Ogłoszenie o przetargu nr 593605-N-2018 z dnia 24.07.2018 r.
SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 581715-N-2018 z dnia 29.06.2018 r. dotyczącego dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ DOBUDOWĘ DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o przetargu nr 581715-N-2018 z dnia 29.06.2018 r.
SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na zamówienie, wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny i termin wykonania.


1. Kwota, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 80.000,00 zł

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie:
    - DELBERBOS Radosław Szydlik Lipowiec 82 12-100 Szczytno

3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte  w ofertach:
   - oferta firmy DELBERBOS Radosław Szydlik, Lipowiec 82, 12-100 Szczytno,
   - cena: 80.000 zł,
   - termin wykonania: do 30.04.2018 r.,
   - płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej
     faktury VAT wg zapotrzebowania Zamawiającego i przedmiotu zamówienia,
   - okres gwarancji: 36 miesięcy.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH

Ogłoszenie o przetargu nr 607981-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

SIWZProtokół nr 2 z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 599407-N-2017 z dnia 2017-10-09 pt.: Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji niepełnosprawnych uczniów.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH
Ogłoszenie o przetargu nr 599407-N-2017 z dnia 2017-10-09
SIWZ

 

Protokół nr 1 z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 592463-N-2017 z dnia 22.09.2017 r. pt.: Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji niepełnosprawnych uczniów.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE PT.: ZIELONA SZKOŁA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU I TERENÓW ZIELONYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH NA POTRZEBY TERAPII I EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 12 W KISIELICACH
Ogłoszenie o przetargu nr 592463-N-2017 z dnia 2017-09-22
SIWZ


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych z dnia 23.08.2017 roku.

Zapytanie ofertowe
Fomularz ofertowy


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 18-OSOBOWEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 2 OSÓB NA WÓZKU INWALIDZKIM

Ogłoszenie o przetargu nr 363854 - 2016 z dnia 2016-12-09

SIWZ

Zapytanie nr 1  z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 2016-12-13 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016


Zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 2016-12-15 do ogłoszenia o przetargu nr 363854 - 2016

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 
Projekt i wykonanie strony internetowej : NETTEAM S.C.